กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต (Video Streaming) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Eietronic Bidding : e-bidding)

ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต (Video Streaming) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Eietronic Bidding : e-bidding)

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 49531 ครั้ง