กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปีพ.ศ.2558

โอนจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เลขที่ส่งออก ๒๙๙

งบดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819496 ครั้ง