กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปีพ.ศ.2558

โอนจัดสรรงบประมาณ โครงการบริหารจัดการน้ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เลขที่ส่งออก ๓๒๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำของกระทรวงมหาดไทย โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย ปี 2557

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819506 ครั้ง