กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2560

โอนจัดสรรงบประมาณ เลขที่ส่งออก 237 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติโดยการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน : การเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่นักเรียนในสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน ๑๙ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา เชียงราย สกลนคร พิจิตร เชียงใหม่ นครปฐม ร้อยเอ็ด ระยอง อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ลพบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1328582 ครั้ง