กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2560

โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เลขที่ส่งออก 228 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560

- แก้ไขโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง - ขอนแก่น,ประจวบคีรีขันธ์,จันทบุรี

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1319195 ครั้ง