กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2560

โอนจัดสรรงบประมาณ เลขที่ส่งออก 240 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำ อปพร. ประจำปี 2560 และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดี่เด่น ประจำปี 2560

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1320161 ครั้ง