กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2560

หนังสือกรมบัญชีกลางและข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงสิ้นปี

1. แนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2. แนวทางการปรับปรุงวัสดุคงคลัง 3. ข้อมูลวัสดุคงคลัง ณ 30 กย.60 4. รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้ทำขอจ่าย ที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 642561 ครั้ง