กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2561

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เลขที่ส่งออก 203 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักร หากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน - ศูนย์ปภ.เขต 1-18 - สำนักงานปภ.จังหวัดสาขา

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 454313 ครั้ง