กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2561

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เลขที่ส่งออก 204 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินตามภารกิจของหน่วยงาน -สำนักงานปภ.จังหวัด 6 หน่วยงาน -สำนักงานปภ.จังหวัดสาขา 9 หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 454317 ครั้ง