Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php on line 44 Call Stack: 0.0000 637336 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.0217 685088 2. mysql_num_rows() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:44 Minisite CMS : กองคลัง | บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายยน 2563)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายยน 2563)

บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายยน 2563)

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 34856 ครั้ง