กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2563

โอนเงินจัดสรร ครั้งที่ 164 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563

ศูนย์เขต 4 ศูนย์เขต ได้แก่ ศูนย์เขต 1 เขต 5 เขต 10 และศูนย์เขต 14 สพบ. กองโรงงานฯ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 601834 ครั้ง