กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่

ปี 2563

แจ้งผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4259 ครั้ง