กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2563

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีภาครัฐ 2563

แบบสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล (ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต)

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 601816 ครั้ง