Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php on line 44 Call Stack: 0.0000 637384 1. {main}() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:0 0.0222 685440 2. mysql_num_rows() /var/www/minisite/site7/cmsdetail.php:44 Minisite CMS : กองคลัง | โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 3 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 3 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท ไตรมาสที่ 1 - ศูนย์ปภ.เขต 16 ชัยนาท

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 371612 ครั้ง