กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 33 ลว.30 ธค.63

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 33 ลว.30 ธค.63 งบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ศูนย์ ปภ.เขต,สพบ., สนง.ปภ.จว, สนง.ปภ.จว.สาขา

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 379086 ครั้ง