กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 35 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 379091 ครั้ง