กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 41 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

ค่าขนย้าย -จังหวัดตราด -จังหวัดสุรินทร์ -จังหวัดอุบลราชธานี -จังหวัดแม่ฮ่องสอน -จังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 379087 ครั้ง