กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว 190 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0405.7/ว 191 ลว 21 ธ.ค.2563

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว 190 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0405.7/ว 191 ลว 21 ธ.ค.2563

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 38144 ครั้ง