กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

สำเนาหนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่ กค.0405.7/ว23 สำเนหนังสือกระทรวงการคลัง กค0405.7/ว.26 และหนังสือกระทรวงการคลัง กค 0405.7/ว.27

สำเนาหนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่ กค.0405.7/ว23 สำเนหนังสือกระทรวงการคลัง กค0405.7/ว.26 และหนังสือกระทรวงการคลัง กค 0405.7/ว.27

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 38141 ครั้ง