กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0731.2/ว.41ลว.19 ม.ค.2564หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว 32ลว.25 ม.ค. และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0405.7/ว 33ลว.25 ม.ค.2564 และหนังสือกระทรวง

สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0731.2/ว.41ลว.19 ม.ค.2564หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว 32ลว.25 ม.ค. และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0405.7/ว 33ลว.25 ม.ค.2564 และหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค0405.7/ว.34 ลว.28ม.ค.2564ลว 21 ธ.ค.2563

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 38149 ครั้ง