กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนจัดสรร เลขที่ส่งออก 80 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 390890 ครั้ง