กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรรค.85 86 87 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค และโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ศูนย์ปภ.เขต 1 ปทุมธานี - ศูนย์ปภ.เขต 14 อุดรธานี - สำนักงาน ปภ.จังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 390870 ครั้ง