กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก90 91 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค และก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต - สำนักงาน ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 390874 ครั้ง