กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว 35ลว.29 ม.ค.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0433.4/ว95 ลว.18 ก.พ.64 การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานในระบ

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว 35ลว.29 ม.ค.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0433.4/ว95 ลว.18 ก.พ.64 การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP แบบออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 39684 ครั้ง