กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค.(กวจ)0405.2/ว89ลว.18 ก.พ.2564 แนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 สำเนาหน

ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/ว89 ลว.18 ก.พ.2564 แนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 สำเนาหนังสืองบประมาณที่นร0731.2/ว54 ลว.19 ก.พ.2564 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 39685 ครั้ง