กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว 47ลว.23 ก.พ.2564 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สำนักงบประมาณที่นร0731.2/ว61ลว25ก.พ.2564ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยฯกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดท

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0405.7/ว47ลว23ก.พ.2564แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงบประมาณที่นร0731.2/ว61ลว25ก.พ.2564ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียบบัญชีนวัตกรรมไทย กรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค(กวจ)0405.4/ว122ลว9มี.ค2564แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯกรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 39682 ครั้ง