กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรร ค.116 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564

โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย ครั้งที่ 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 399471 ครั้ง