กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรร ค.120 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564

โอนเงินจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 จังหวัด

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 399466 ครั้ง