กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรร ค. 117 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 งบดำเนินงาน - ศูนย์ปภ.เขต 1-18, กองโรงงานฯ - สำนักงานปภ.จังหวัด 76 จังหวัด - สำนักงานปภ.จังหวัดสาขา 30 สาขา

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 399467 ครั้ง