กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค.0405.4/ว381 ลว.23 มิถุนายน 2564 ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯตามระเบียบกระทรวงการคลัง

สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค0405.4/ว381 ลว.23 มิถุนายน 2564 เรื่องซ้อมความเข้า่ใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2564

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 43542 ครั้ง