กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 139 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 (ไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม 2564)

โอนเงินจัดสรร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564) - ศูนย์ ปภ.เขต 1-18 - สพบ. - กองโรงงานเครื่องจักรกล - สำนักงาน ปภ. จังหวัด 76 จังหวัด - สำนักงาน ปภ.จังหวัดสาขา 30 สาขา

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 421051 ครั้ง