กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบุค่าใช้จ่ายกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 421053 ครั้ง