กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนจัดสรร เลขที่ส่งออก 143

โอนจัดสรร งบดำเนินงาน สำนักงาน ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 421043 ครั้ง