กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 180 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564

งบลงทุน - ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำนักงาน ปภ.จังหวัด 75 จังหวัด (ยกเว้น สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต)

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819448 ครั้ง