กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 182 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564

- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สายอากาศและสายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร บนเสาอากาศ (Tower) ความสูง 60 เมตร สำนักงาน ปภ.จังหวัดสุรินทร์ - ซ่อมแซมระบบวิทยุสื่อสาร ระบบสายล่อฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่า สำนักงาน ปภ.จังหวัดระนอง

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819511 ครั้ง