กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรรเ ลขที่ส่งออก 167 ลงวันที่ 15 กุันยายน 2564

โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าขนย้าย ของศูนย์ ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819466 ครั้ง