กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

การใช้จ่ายเงินงบประมาณในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แจ้ง ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 1-18 , ผอ. กองโรงงงานเครื่องจักรกล และสำนักงาน ปภ.จังหวัด 76 จังหวัด

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819490 ครั้ง