กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรรเลขที่ส่งออก 184 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564

โอนเงินจัดสรรให้ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819465 ครั้ง