กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรร ค.187 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

โอนเงินจัดสรร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองและทางระบายน้ำ ของศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจของสำนักงาน ปภ.จังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819477 ครั้ง