กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 183 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

งบลงทุน- ครุภัณฑ์ งบลงทุน - สิ่งก่อสร้าง - ศูนย์ปภ.เขต 2,4,11 - สำนักงาน ปภ.จังหวัดราชบุรี ,ปราจีนบุรี

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819482 ครั้ง