กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 189 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564

โอนเงินจัดสรรให้ศูนย์ ปภ.เขต 1-11 และศูนย์ ปภ.เขต 13-18 เพื่อจัดพิมพ์ไวนิลป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819475 ครั้ง