กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 188 ลงวันที่ 24 กันยายน 2564

โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ให้แก่ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา ศูนย์ ปภเขต 8 กำแพงเพชร ศูนย์ ปภ.เขต 9 พิษณุโลก และศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819483 ครั้ง