กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 191 ลงวันที่ 24 กันยายน 2564

โอนเงินจัดสรร ให้ศูนย์ ปภ.เขต 1-18 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819502 ครั้ง