กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 193 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564

โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำเพื่อกักเก็บในพื้นที่จังหวัดยโสธร ให้ศุูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819505 ครั้ง