กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 192 ลงวันที่ 25 กันยายน 2564

โอนเงินจัดสรรให้ศูนย์ ปภ.เขต จำนวน 9 ศูนย์เขต ศูนย์ ปภ.เขต 1,5,13,6,14,7,8,9,4 เพื่อเเป็นการเตรียมความพร้อมและวางแผนเครื่องจักรกล เครื่องมือ ประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติเพื่อสูบน้ำในการเก็บกัก และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819480 ครั้ง