กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีภาครัฐ2564

แบบสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1785998 ครั้ง