กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดสำหรับการบันทึกปรับปรุงรายได้รอการรับรู้ประจำปี 2564

ให้หน่วยเบิกจ่ายนำข้อมูลในตารางรายละเอียดฯ บันทึก บช.01 (JV) ระบุวันที่ 30.09.2564 ภายในวันที่ 8 ต.ค. 64 (ดูยอดเงินช่องสีชมพู **ปป.รายได้รอการรับรู้ประจำปี 2564** ไม่ต้องติดเครื่องหมายลบ )

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1785960 ครั้ง