กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว 6 ,ว7 ลว.18 มกราคม 2565 ,ว9 ลว.20 มกราคม2565,ว10ลว.24 มกราคม 2565 และว.15 ลว.1 กุมภาพันธ์ 2565 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานและแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค0405.7/ว6 ลว 18 มกราคม 2565 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว7ลว 18 มกราคม 2565,ว9 ลว20 มกราคม 2565 ,ว10 ลว 24 มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และว15 ลว 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62452 ครั้ง