กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว16 ลว.1 ก.พ.2565 ว.24-25 ลว.25 ก.พ.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และว.32 ลว.14 มี.ค 2565 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว16 ลว.1 ก.พ.2565,ว24-ว25 ลว.25 ก.พ.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และว.32 ลว.14 มี.ค.2565 เรื่องเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62449 ครั้ง