กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2565

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 123 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565

โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย สำนักงาน ปภ.จังหวัดลพบุรี และสำนักงาน ปภ.จังหวัดตาก

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 519666 ครั้ง